Aristoteli – Edukimi i mendjes pa edukim të zemrës nuk është edukim fare.