Shumëzimi i shumës dhe i ndryshimit Sharr Bujari kl3 Mësuese Igballe Galica