A Brief Overview of 4 Learning Theories

317
Published on 30/06/2021 by

Një video e shkurtër, sa për t’i rikujtuar 4 teoritë themelore të mësimit. Meqë tashmë po jetojmë në epokën digjitale, mendoj se ka shumë rëndësi të kuptojmë rolin e konektivizmit, si teori e re që është rezultat i avancimeve teknologjike në fushën e informacionit dhe komunikimeve digjitale. Autorët e kësaj teorie të re të mësimit janë George Siemens dhe Stephen Downes dhe një artikull që ju rekomandoj të lexoni rreth kësaj është në vegzën në vijim: https://bit.ly/3w7UWfS.

Category