Can 100% renewable energy power the world? – Federico Rosei and Renzo Rosei

194
Published on 03/05/2019 by

Gjenerimi dhe zbatimet e energjisë së ripërtëritshme janë gjithnjë e më të pranishme në jetën tonë. Mirëpo ekzistojnë ende kufizime për përdorimin e tyre në të gjitha sferat e përdorimit të energjisë. P.sh. një aeroplan elektrik që fluturon prej Evropës në Amerikë, me efiçencën që kanë bateritë ekzistuese, do ta kishte baterinë e rëndë 1,000 tonë!

Mirëpo, ekzistojnë disa fusha ku energjia e ripërtëritshme është ekonomikisht e arsyeshme, si që janë prodhimi i energjisë elektrike nga Dielli dhe nga era.

Category