Class 9 Science – Structure of the Atom | Charged Particles in Matter

426
Published on 19/03/2022 by

Shembull i shkëlqyeshëm i një videoje arsimore: Përmbajtje e saktë dhe e thuktë, mbështetje në punimet dhe eksperimentet burimore të shkencëtareve që kanë dëshmuar ekzistencën e elektroneve dhe protoneve, animacione dhe cilësia grafike të shkëlqyeshme, leximi radiofonik dhe teksti i kuptueshëm, etj.

Category