Find the Side Lengths of a Right Triangle if its Perimeter is 216 & Area is 1944 | Easy Tutorial

551
Published on 10/02/2022 by

Nxënës të dashur, a e dini teoremën e Pitagorës? Nëse po, atëherë ky problem i bukur është për juve dhe provoni ta zgjidhni pa e shikuar videon deri në fund.

Category