LITERATURE – Voltaire

176
Published on 29/10/2020 by

FOLLOWS IN ENGLISH…

SHQIP:

François-Marie Arouet – Volteri (1694 – 1778), ishte shkrimtar, historian dhe filozof iluminist francez, luftëtar i lirisë së fjalës, kritik i dogmës fetare, dhe përkrahës i idesë për ndarjen e kishës nga shteti.

Të rikujtojmë veprën e këtij njeriu mendjendritur që ka ndikuar aq shumë në emapcipimin shoqëror, jo vetëm në Francë, por në Evropë e më gjerë.

Në një fragment nga kjo video-ligjëratë frymëzuese thuhet:

“Volteri ishte në thelb një njeri i arsyes, që e urrenë fanatizmin, idhujtarinë  dhe bestytninë. Idenë që njerëzit mund ta vrasin njëri-tjetrin për të mbrojtur një grimë doktrine fetare, të cilën ata mezi e kuptojnë, ai e konsideronte të neveritshme.”

ENGLISH:

François-Marie Arouet – Voltaire (1694 – 1778), was a French Enlightenment writer, historian and philosopher, freedom fighter, critic of religious dogma, and supporter of the idea of the separation of church and state.

Let us recall the work of this enlightened man who has influenced so much to social emancipation, not only in France but in Europe and beyond.

An excerpt from this inspiring video lecture states:

“Voltaire was essentially a man of reason who hated fanaticism, idolatry and superstition. That men can kill each other to defend some bit of religious doctrine, which they scarcely understood, he found repellent.”

Category