Piaget’s Theory of Cognitive Development

516
Published on 03/03/2020 by

Jean Piaget (1896-1980) shkencëtar zviceran në fushën e psikologjisë, tërë jetën e vet ia kushtoi studimit të zhvillimit të aftësive intelektuale të fëmijëve. Sipas tij, fëmijët e “konstruktojnë” ose ndërtojnë dijen e vet në bazë të eksperiencave vetanake mbi fenomenet që i observojnë, kuptojnë dhe mësojnë vet.

Category