Plagiarism – SNL

207
Published on 15/11/2022 by

FOLLOWS IN ENGLISH…
Në shoqërinë tonë ende mungon vetëdija për dëmin që shkakton plagjiatura. Kjo dukuri negative duhet adresuar dhe luftuar në të gjitha nivelet e arsimit, duke filluar nga shkolla fillore e deri në nivelet më të larta akademike.
ENGLISH…
In our society, there is still a lack of awareness about the damage caused by plagiarism. This negative phenomenon must be addressed and fought at all levels of education, starting from primary school up to the highest academic levels.

Category