Prepare Our Kids for Life, Not Standardized Tests | Ted Dintersmith | TEDxFargo

689
Published on 03/12/2019 by

Një reflektim pas kësaj ligjërate frymëzuese të kapitalistit ndërmarrës investimesh Ted Dintersmith, të famshëm për invencion dhe sukses në këtë fushë biznesi:

Atë çka mësojnë nxënësit në shkollë shpesh herë nuk ka asnjë lidhje me atë çka do të ju nevojitet gjatë jetës së tyre. Testet e standardizuara nuk ju nevojiten aspak nxënësve, sepse ato janë vetëm mjet për të furnizuar me informacione numerike mendjet burokratike të njerëzve të administrimit të sistemit të edukimit, mbi kinse arritjet e nxënësve. Kjo i bie si të matësh temperaturën e ujit me metër!

Sepse, si thot Sir Ken Robinson, “Të mësuarit ndodhë në mendje dhe shpirt, jo në databazat e testeve me disa zgjidhje.” (Ang.: “Learning happens in the minds and souls, not in the databases of multiple-choice tests.”)

Category