Reimagining Classrooms: Teachers as Learners and Students as Leaders | Kayla Delzer | TEDxFargo

458
Published on 29/10/2019 by

Përparimet teknologjike në sferat e informacionit dhe komunkimeve janë aq dinamike saqë tashmë nuk mund të imagjinojmë edukimin ku teknologjia konsiderohet vetëm si ndihmesë e thjeshtë teknike. Teknologjia po bëhet pjesë organike e të gjitha aktivitetve edukative dhe nuk mund të trajtohet vetëm si një disiplinë në vete. Ajo po i hapë mundësitë që nxënësi të arijë të zhvillojë shkathtësitë dhe kompetencat e veta edhe jashta shkollës. Kështu po zhduket monopoli që shkollat e kanë pasur deri vonë e të qenit vend ekskluziv për edukim.

Andaj, mësuesit nuk janë më vetëm MËSIMDHËNËS. Ata po bëhen trajnerë, mbështetës, nxitës (fasilitues) të nxënësve, ashtu si janë trajnerët e sportistëve.

Category