The Albanian Language!

737
Published on 29/01/2020 by

FOLLOWS IN ENGLISH…

SHQIP

Komenti im që e kam postuar në video në YouTube:

I dashur Paul, mendoj se të gjithë shqiptarët do të pajtohen me respektin tim më të thellë dhe më të sinqertë për punën që keni bërë për ta punuar dhe botuar këtë video. Puna juaj ka një vlerë tejet të çmueshme për gjuhën dhe kulturën tonë, por edhe për proceset e ndërtimit të shtetit, si në Shqipëri ashtu edhe dhe Kosovë.

“Kështjella” më e fortë e shqiptarëve që nuk u shkatërrua nga Perandoritë Romake dhe Osmane është gjuha shqipe. Në fakt është elementi i vetëm unifikues dhe i fortë i kombit shqiptar. Sepse, vetëm sa për të ilustruar këtë paradoks, në vend që të punojnë në ndërtimin e shtetit dhe për prosperitetin e Shqipërisë dhe Kosovës në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kryeministrat tanë janë në një proces gjyqësor, duke paditur njëri-tjetrin për çështjen se kush po shtyn idenë e ndarjes të territorit të Kosovës në negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë!

 

ENGLISH

My comment that I posted on YouTube video:

Dear Paul, I think all Albanians will agree with my deepest and most sincere respect for the job you have done by making and publishing this video. Your work has an indispensable value for our language and culture, but for the state building processes in Albania and Kosova as well.

The strongest “castle” of Albanians which was not destroyed by Roman nor Ottoman Empires is the Albanian language. Actually it is the last strongest unifying element of Albanian nation at all. Because, just as a paradox example, instead of working in state building and for the prosperity of Albania and Kosova in cooperation with each other, our prime ministers are in a court trial, suing each other about the issue of who is pushing the idea of division of Kosova territory in negotiations between Kosova and Serbia!

 

Category