The Most Advanced Civilization In The Universe

356
Published on 21/05/2019 by

Në përmasat kosmike, një qytetrim është i pushtetshëm nëse zotëron me sasi sa më të madhe të energjisë. Në bazë të këtij koncepti, qytetrimet në univers mund të klasifikohen në tre tipe qytetrimesh: qytetrim planetar (tipi 1), qytetrim yjor (tipi 2) dhe qytetrim galaktik (tipi 3).

Në cilën shkallë të qytetrimit kanë arritur njerëzit dhe si do të shkojë rrugëtimi i njerëzimit në raport me zotërimin e energjisë në të ardhmen?

Category