The Science of Learning and Development

292
Published on 27/08/2020 by

Zhvillimi i aftësisë për të mësuar, ose aftësisë kognitive, është ngushtë i ndërlidhur me gjendjen emocionale, shoqërore të nxënësit, me afërsinë dhe besimin që nxënësit e ndjejnë ndaj mësueses/mësuesit të tij/saj, por edhe me të gjithë personat e involvuar në proceset e edukimit në shkollë. Kultivimi i shkathtësive të buta, dmth. i inteligjencës emocionale, i ndjenjave të shoqërimit, të empatisë dhe të shkathtësive komunikuese, është tejet i rëndësishëm për avancimin e kompetencave të nxënësit/nxënëses.

Category