The Sound Of Science

397
Published on 01/06/2022 by

Mësimi me ndihmën e këngëve është një mënyrë shumë frytëdhënëse e nxënies. Përmes melodisë dhe tekstit të këngës, duke i përsëritur refren pas refreni, mësohen lehtë disa fakte të rëndësishme/themelore mbi një temë mësimore. Lënda e mësuar në këtë mënyrë mbetet në kujtesë një kohë të gjatë, duke ndihmuar preceset kognitive të të nxënit.
Në këtë këngë flitet për fenomenin e gravitacionit, sipas teorisë së Newton-it dhe pastaj sipas terisë së Einstein-it. (marë nga “Scientific American”, https://bit.ly/3GBFnUN)

Category