TEACHING MATERIALS

Test me përdorimin e kodeve QR

Punimi i urës vetëmbajtëse të Leonardo da Vincit

KidzType – Aplikacion-lojë për mësimin e shkrimit të drejtë me tastjerë

Kujdesu për sigurinë tënde në Internet

Komunikimet me Gmail

“Udhëzues për mësimdhënës mbi përdorimin e pajisjeve teknologjike në klasë”, Projekti “Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve”, Zbatuar nga: Planet, Sofreco dhe WUS Austria.